To bee or not to bee, that’s the 5G question!

Op 2 juli heeft Let’s Talk About Tech per mail een brief verstuurd aan alle Kamerleden met als doelen:

  • voorafgaand aan het debat over 5G dat op donderdag 4 juli is gepland nog een paar actuele bijdragen aan het internationale debat ter overweging mee te geven.
  • te verzoeken om zich in te zetten voor betere bescherming van mens, plant en dier.

De mail is een vervolg op eerdere berichten aan leden van de vaste kamercommissies Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Milieu.

In de brief benoemen wij dat de volle omvang en de urgentie van de stralingsproblematiek moeilijk te bevatten zijn. Degenen die met een nieuwsgierige en kritische blik in de materie te duiken zijn, uitzonderingen daargelaten, verbaasd, zo niet verbouwereerd over wat zij aantreffen.

Een mooi en zeer recent voorbeeld hiervan is het Britse parlementslid Tonia Antoniazzi, die op 25 juni een voordracht gaf in de House of Commons UK tijdens debat over de risico’s van 5G. Zij deed, ondanks dat ze van zichzelf nooit verwacht had dit op de politieke agenda te zetten, een goed onderbouwd moreel appèl op haar collega-politici:

We can no longer hide and pretend it is not happening and this cannot be swept under the carpet.

Een ander belangrijk punt in onze mail van 2 juli is dat uit een artikel van Investigate Europe blijkt dat journalisten huiverig zijn om over dit thema te schrijven vanwege de angst belachelijk gemaakt te worden. Met als gevolg een onjuiste verslaglegging van de feiten.

Ook geeft Let’s Talk About Tech in de mail aan Kamerleden aan dat het een illusie is dat de blootstellingslimieten voldoende veiligheid bieden. De verklaringen van ICNIRP, EU en ARPANSA – die stellen dat er onder de huidige blootstellingslimieten geen schadelijke effecten zouden optreden – zijn onomstotelijk weerlegd door Martin L. Pall, professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University. Hij heeft dit uitgebreid, met peer reviewed studies onderbouwd in het document ‘SafetyGuidelineFraud’.

Pall heeft daarnaast het document ‘SafetyGuidQuestions’ opgesteld met daarin 21 vragen aan een ieder die beweert dat 5G veilig kan worden geïmplementeerd op basis van de blootstellingslimieten. Alleen degenen die deze vragen beantwoorden en deze antwoorden onderbouwen met meerdere peer-reviewed studies hebben volgens hem wetenschappelijke geloofwaardigheid. Zolang er geen documentatie is die aantoont dat Pall ongelijk heeft zijn de blootstellingslimieten gefalsificeerd.

Wij roepen de Kamerleden op zich in te zetten voor betere bescherming van mens, plant en dier. Verlaging van de blootstellingslimieten, invoering van het voorzorgsprincipe en een moratorium op 5G zijn echt noodzakelijk om verdere, grootschalige en mogelijk onherstelbare schade aan alles wat leeft te voorkomen. We onderstrepen de noodzaak van deze maatregelen met het artikel van de Zweedse wetenschapper Olle Johansson: To bee, or not to bee, that is the five “G” question.

De informatie die aan Kamerleden is verstuurd heeft Let’s Talk About Tech ook aan een 40-tal journalisten gemaild met de oproep om grondig onderzoek te doen naar en eerlijk te berichten over dit thema. Zoals in het artikel van Investigate Europe wordt verwoord:

No journalists want to be seen as flat-earthers or tools of foreign state propaganda systems. In a climate where such labels are handed out, however, reporters must remember that our job remains what it has always been: to ask questions on issues of great public interest, especially where they are not welcomed.

Het is nu met de komende uitrol van 5G zeer urgent dat meer journalisten en parlementsleden gedegen onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van 5G. Veel burgers en organisaties zetten zich in om hun zorgen luid en duidelijk onder de aandacht te brengen, met als voorlopig hoogtepunt de overhandiging van de landelijke petitie Stop 5G op dinsdag 25 juni aan de Tweede Kamer. Deze petitie met de ruim 18.000 handtekeningen werd door Burgerinitiatief 5G Den Haag, StopUMTS, Burgerbelang 5G Rotterdam, Actiegroep Verminder Electrosmog, CPLD en Stichting EHS in de Statenpassage officieel overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Voorafgaand aan het Tweede Kamer-debat over 5G en gezondheid is een demonstratie op het Hofplein in Den Haag. De actiegroep Eerlijk over 5G organiseert dit en roept iedereen op om zijn/haar stem te laten horen. Zie voor het precieze tijdstip, de locatie en de mogelijkheid om je aan te melden eerlijkover5G.nl.