Zweedse studie: 5G is slecht voor de gezondheid en veroorzaakt Microwave-Syndroom

Foto: 5G protest Amsterdam (Flickr)

Al snel na de ingebruikname van radar, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst gebruikt werd, verschenen de eerste rapportages met gezondheidseffecten: vaak hoofdpijn, vermoeidheid, verlies van eetlust, slaperigheid, concentratieproblemen, een slecht geheugen, emotionele instabiliteit en labiele cardiovasculaire functies. Deze effecten deden zich voor bij lagere intensiteiten dan die welke verhitting veroorzaken en werden gelabeld als het ‘Microwave-Syndroom’.

De risico’s van de straling van draadloze technologie zijn sindsdien veelvuldig onderzocht en ook de gezondheidseffecten, die niet voortkwamen uit de verhitting van weefsel, zijn verontrustend. De introductie van de mobiele telefoon en de opmars van draadloze technologie (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Internet of Things, etc.) lijkt voor de bühne soepel te gaan. Maar wie de moeite neemt om verder te kijken ontdekt dat de groep burgers die nadelige gezondheidseffecten van draadloze toepassingen ervaart al jarenlang gestaag groeit. Vele artsen en wetenschappers waarschuwen dan ook voor ernstige potentiële gezondheidseffecten als gevolg van de straling van de draadloze technologie en roepen zelfs op tot een moratorium op 5G.

Ondanks deze signalen gaan overheden, telecom- en techbedrijven stug door met de uitrol van 5G. Een recente Zweedse casestudie laat zien welke impact de plaatsing van een 5G basisstation op mensen heeft. Het roept de vraag op waartoe dit kan leiden: is massale toename van het Microwave-Syndroom in onze populatie nog te voorkomen?

 

5G is slecht voor de gezondheid

Uit de Zweedse casestudie naar de gezondheidseffecten van 5G-straling blijkt dat 5G leidt tot een enorme toename van radiofrequente (RF) straling en ook typische symptomen van het Microwave-Syndroom veroorzaakt. De casestudie bevestigt ook eens te meer dat straling, ook ver onder de door de autoriteiten toegestane niveaus, leidt tot een verslechtering van de gezondheid.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Medical Access no 1/ 2022 en is uitgevoerd door de Zweedse oncoloog en onderzoeker Lennart Hardell van de Research Foundation Environment & Cancer en Mona Nilsson van de Zweedse Radiation Protection Foundation. De studie onderzoekt de gevolgen voor de gezondheid van mensen die geconfronteerd werden met de plaatsing van een 5G-basisstation direct boven hun appartement, slechts 5 meter boven hun slaapkamer.

Metingen voor en na de installatie van een 5G-basisstation op het dak toonden aan dat deze een enorme toename van de straling in het appartement veroorzaakte. Vóór 5G waren er al 3G- en 4G-basisstations direct boven het appartement, maar de overschakeling op 5G-technologie leidde tot een toename van de RF-straling van 9.000 microW/m² tot een maximum van 1.690.000 microW/m².

De symptomen die de man en de vrouw na de start van 5G ervaren, zijn typerend voor het Microwave-Syndroom: vermoeidheid, slaapproblemen, emotionele impact, neusbloedingen, toenemend oorsuizen en huidklachten bij mannen. De vrouw ondervond meer symptomen dan de man met ernstige slaapstoornissen en duizeligheid, gevolgd door huidklachten (branderig gevoel, tintelingen van de huid op handen en armen), concentratieproblemen, prikkelbaarheid, oorsuizen, evenwichtsproblemen, verminderd kortetermijngeheugen, verwardheid, vermoeidheid, neiging tot depressie, hart- en longklachten (hartkloppingen, gevoel van zwaarte op de borst) en een gevoel van warmte in het lichaam. Alle symptomen verminderden of verdwenen al na één dag na de verhuizing naar een ander huis met aanzienlijk lagere stralingsniveaus.

 

Microwave-Syndroom en Elektro(Hyper)Sensitiviteit

Uit dit allereerste onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G-straling blijkt dat deze overeenkomen met de symptomen van het Microwave-Syndroom. Herhaaldelijk is beschreven dat deze typische symptomen van het Microwave-Syndroom afnamen wanneer de blootstelling werd gestaakt of aanzienlijk verminderd, zo ook in deze Zweedse studie.

Onderzoekers die wetenschappelijke studies hebben verricht naar beroepsmatige blootstelling aan RF-straling, beschreven symptomen als vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, slaapproblemen, concentratie- en geheugenproblemen. Deze symptomen werden in verband gebracht met blootstelling aan radiogolven of microgolven. Het bleek dat de symptomen over het algemeen verdwenen wanneer de blootstelling stopte.

 

Over het Microwave-Syndroom zijn in de loop der jaren talrijke publicaties verschenen en sinds begin jaren ’90, ongeveer tegelijkertijd met de introductie van de mobiele telefoon, is ook de term ‘ElektroHyperSensitiviteit’ (EHS) of ‘ElektroSensitiviteit’ (ES) geïntroduceerd. Dit voor degenen die al op zeer lage niveaus reageren en een bijzonder hoge gevoeligheid hebben ontwikkeld voor microwaves en andere elektromagnetische velden (EMV).

Het aantal mensen met gezondheidsproblemen als gevolg van blootstelling aan EMV/straling nam ook drastisch toe door de introductie van de mobiele telefoon in 1995 wat wereldwijd zorgde voor een exponentiële groei van draadloze telecommunicatienetwerken. Zo blijkt uit het Belgische Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (2017) dat al voorafgaand aan de lancering van de smartphone 11% van de Engelse bevolking zijn/haar gezondheidsklachten relateert aan EMV van draadloze technologie.

Om schade aan mens en milieu te voorkomen roepen al sinds 1998 artsen en wetenschappers in tal van nationale en internationale appeals aan verantwoordelijke instanties op tot het hanteren van het voorzorgsprincipe. Ofwel te stoppen met het (verder) uitrollen van draadloze technologie om schade aan mens en milieu te voorkomen. Specifiek met betrekking tot 5G riepen in september 2017 via het het 5G appeal meer dan 300 wetenschappers (PhD’s, professoren) en artsen (MD’s) de Europese Unie  op tot een moratorium op 5G. De ondertekenaars stellen dat het onverantwoord is 5G door te voeren vanwege de ernstige potentiële gezondheidseffecten van deze nieuwe technologie. 5G verhoogt de blootstelling aan radiofrequente (RF) straling aanzienlijk, bovenop de reeds bestaande frequenties (radar, radio, tv, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc) en zou wel eens een ongekende ziektelast kunnen veroorzaken.

5G verhoogt stralingsniveau enorm

De Zweedse casestudie – die de allereerste is – is interessant omdat het bevestigt waar voor werd gewaarschuwd. Het leidt tot een enorme toename van straling en het kan vrij onmiddellijk het Microwave-Syndroom veroorzaken.

Wat betreft de toename van straling zijn – zoals hierboven genoemd  – na de installatie van 5G  extreem hoge waarden in de woning gemeten met een maximum van 1.690.000 microW/m². Al zijn deze aanzienlijk lager dan de huidige referentiewaarden die worden aanbevolen door de Zweedse Autoriteit voor stralingsbescherming (SSM) – te weten 10.000.000 microW/m² gemiddeld over 6 minuten en vergelijkbaar met de Nederlandse referentiewaarden – bieden deze echter geen bescherming tegen de symptomen van het Microwave-Syndroom, noch tegen kanker en andere chronische ziekten. Dit is de reden waarom ondanks stralingsniveaus die ver onder de referentiewaarde liggen, gezondheidsproblemen kunnen optreden:

De SSM-referentiewaarden bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten, zoals het Microwave-Syndroom of kanker, in geval van langdurige blootstelling aan basisstations, zoals het geval is bij blootstelling in woningen, kantoren of scholen. Het is alleen van toepassing op bescherming tegen onmiddellijke effecten als gevolg van straling die zo intens is dat weefsels binnen 30 minuten verhit raken. Dit betekent dat het publiek volledig onbeschermd is tegen andere dan acute thermische effecten, hoewel deze op grote schaal zijn aangetoond, zoals schadelijke effecten op het zenuwstelsel, oxidatieve stress en DNA-beschadiging.

 

Al in 2018 concludeerde de Zweedse Radiation Protection Foundation dat 5G zou leiden tot een enorme toename van straling. Deze nieuwe studie en de metingen van de laatste jaren bevestigen dit.

 

Geen enkel onderzoek toont aan dat 5G veilig is voor gezondheid en milieu

Lennart Hardell en Mona Nilsson schrijven in deze eerste casestudie over de effecten van 5G dat het opmerkelijk is dat er

een gebrek is aan wetenschappelijke studies die aantonen dat er geen risico is op nadelige gezondheidseffecten door chronische blootstelling aan straling van basisstations op niveaus die overeenkomen met de SSM-referentiewaarde, of op de niveaus die in deze casestudie zijn gemeten. Dit geldt voor 5G, maar ook voor 4G, 3G en GSM. Er zijn nog geen studies over de risico’s van straling van zowel 4G en/of 5G gedurende de 24 uur van de dag. Deze casestudie is de eerste in zijn soort om de effecten van menselijke blootstelling aan 5G te onderzoeken. Beweren dat blootstelling aan straling geen risico vormt omdat de blootstelling onder de SSM-referentiewaarde ligt, is dan ook volledig zonder wetenschappelijke basis.

 

In een eerder artikel in 2021 verklaarde Mona Nilsson:

Er is geen onderzoek dat aantoont dat chronische blootstelling van het hele lichaam aan microwavestralingsniveaus die nu gemeengoed worden van 3G-, 4G- of 5G-basisstations, geen gezondheidsrisico’s oplevert. Dit is de schokkende waarheid die voor het publiek verborgen wordt gehouden: er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat blootstelling van het hele lichaam aan 2G, 3G, 4G, 5G gedurende langere perioden, zelfs niet gedurende slechts één jaar, geen risico’s met zich meebrengt zonder dat dit schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft. Noch bij de referentiewaarden, noch zelfs bij niveaus die 1000 keer lager liggen.

 

Het aantal getroffen personen is onbekend

Het aantal mensen in Zweden dat lijdt aan het Microwave-Syndroom/EHS/elektrosensitiviteit is momenteel onbekend. Het is niet onderzocht. Verwacht kan echter worden dat het aantal getroffen personen zal toenemen door de continue en toenemende blootstelling aan straling als gevolg van de uitrol van 4G, 5G en het toegenomen gebruik van draadloze technologieën die microgolven uitzenden voor communicatie. Dit geldt in het bijzonder voor gemoduleerde en gepulseerde microgolven, waarvan is aangetoond dat zij bijzonder schadelijk zijn.

In 2016 heeft een groep wetenschappers en artsen van de Europese Academie voor Milieugeneeskunde via de publicatie ‘EUOPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses‘ het volgende geadviseerd: een maximale blootstelling van 100 microW/m² overdag, 10 microW/m² ’s nachts en maximaal 1 microW/m² voor bijzonder gevoelige mensen. Bij ziekten die worden veroorzaakt door elektromagnetische straling moet de eerste behandelingsmaatregel de vermindering of voorkoming van straling zijn. Als dit voldoende lukt, worden de nadelige gezondheidseffecten minder of verdwijnen zij volledig, zo is de ervaring. De artsen geven ook nieuwe aanbevelingen voor de maximale blootstelling, die veel lager zijn dan die welke momenteel in Zweden, en ook Nederland, gelden.

Maar noch die aanbeveling, noch de kankerclassificatie van straling van het International Agency for Research on Cancer (IARC) van 2011, noch het feit dat herhaaldelijk gezondheidsrisico’s zijn vastgesteld bij blootstellingen ver onder de huidige referentiewaarden die door stralingsautoriteiten in Zweden en Nederland worden aanbevolen, hebben enig effect gehad op het lakse regelgevingskader van de autoriteiten en de regering. Ondanks uitgebreid bewijs van gezondheidsrisico’s neemt de RF-straling in het milieu snel toe en wordt de duidelijk te hoge referentiewaarde nog steeds toegepast. Dit ondanks het feit dat bewezen is dat deze geen bescherming biedt tegen het Microwave-Syndroom en vele andere gezondheidsrisico’s.

 

Opleiden medisch personeel is noodzakelijk

Lennart Hardell en Mona Nilsson besluiten met de opmerking dat het Microwave-Syndroom en EHS serieus genomen moeten worden door de gezondheidszorg.

Dit is geen geestesziekte. Een reeks somatische symptomen die deel uitmaken van het Microwave-Syndroom vormen bij chronische blootstelling een risico op chronische ziekten, waaronder kanker. Symptomen moeten onderzocht worden om andere oorzaken uit te sluiten, RF-straling kan er een zijn. Er moet een zorgvuldige anamnese worden afgenomen om verschillende bronnen van RF-straling te onderzoeken. Bovendien moet het onderzoek worden aangevuld met stralingsmetingen, zowel thuis als op de werkplek, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat er een groot verschil in gevoeligheid bestaat tussen individuen.

Patiënten moeten met respect worden behandeld, onderzocht, medisch gediagnosticeerd en behandeld, waarbij het wegnemen of verminderen van de oorzakelijke factor, d.w.z. de blootstelling, het belangrijkst is. Dit moet in een vroeg stadium van de ziekte gebeuren om het risico van onomkeerbare schade en chronische ziekte te verminderen. Aangezien er zowel in de medische wereld als bij het grote publiek veel onwetendheid bestaat over het Microwave-Syndroom en er dus een vermoedelijk groot aantal verborgen gevallen bestaat, moet de medische wereld worden voorgelicht en moet het syndroom een uniforme ICD-code krijgen om de toekomstige ontwikkelingen te kunnen volgen. De waarden die in het appartement zijn gemeten na de installatie van 5G op het dak maken het appartement vanuit medisch oogpunt onbewoonbaar, rekening houdend met de bekende gezondheidseffecten, ook al is de straling aanzienlijk lager dan de geldende referentiewaarden”.

 

Link naar de volledige nieuwe 5G-case studie: Microwave radiation from base stations on rooftops gave medical symptoms consistent with the microwave syndrome

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op het artikel van de Zweedse Radiation Protection Foundation d.d. 22/02/2022:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/02/22/forsta-studien-av-effekter-av-5g-stralning-pa-manniska-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/

NB. Dit artikel werd na plaatsing op LinkedIn veelvuldig gelezen, maar toen de teller bijna op 7000 ‘impressions’  stond was de post opeens verdwenen. Tsja, Big Wireless en overheden doen er veel aan om bepaalde informatie bij ons weg te houden….zie ook het artikel ‘How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation’ dat in 2018 in The Nation werd gepubliceerd.